Voorlopige beleggingsresultaten 2021 en thematisch beleggen

Kwartaal 4 2021

Uit onderzoek onder deelnemers van Pensura blijkt dat er behoefte is om meer te weten over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en over hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen. Het bestuur van het fonds wil daaraan graag tegemoet komen en geeft ieder kwartaal op de website een toelichting op het beleggingsbeleid. Soms zal dat gaan over financiële resultaten naar aanleiding van recente ontwikkelingen op de effectenbeurzen, soms zal (meer) aandacht worden besteed aan een specifieke onderwerp op beleggingsgebied.

De voorlopige beleggingsresultaten van 2021 zijn bekend: +10,2%

De beleggingsresultaten van Pensura over 2021 zijn bekend. Het gaat weliswaar om voorlopige cijfers, maar naar verwachting zullen de definitieve cijfers niet veel afwijken. Over 2021 werd een beleggingsresultaat geboekt van +10,2%. Daar zijn we als bestuur erg blij mee.

Returnportefeuille +22,2%

In de returnportefeuille wordt met meer risico belegd om de indexatie-ambitie waar te maken. De returnportefeuille steeg in 2021 met maar liefst 22,2%. Dat kwam met name door de Amerikaanse aandelenportefeuille die een belangrijk deel uitmaakt van de returnportefeuille. Deze steeg met 36,6%. Dit kwam onder andere door de stijging van de US dollar. Pensura dekt het valutarisico niet af (dit in tegenstelling tot veel andere pensioenfondsen) en profiteerde daar nu ten volle van. Ook het eind 2020 nieuw aangekochte vastrentende beleggingsfonds deed het mede door de gestegen US dollar relatief goed. Relatief, omdat de rente in 2021 steeg en daardoor de vastrentende beleggingen zoals obligaties in waarde daalden.

Matchingportefeuille -7,4%

De stijging van de rente zagen we ook terug in de matchingportefeuille. Die dekt namelijk met name het renterisico van de verplichtingen af (zie voor uitleg renterisico de kwartaalpublicatie van Q1 2021). De matchingportefeuille daalde met 7,4%, maar daar stond tegenover dat door de gestegen rente ook de verplichtingen fors daalden. Dat laatste droeg in belangrijke mate bij aan de fors gestegen dekkingsgraad. Eind december 2021 kwam de dekkingsgraad uit op 134,8% (ter vergelijking ultimo december 2020 was deze 115,2%)!

Beleggingsresultaten in de DC-regeling (Beleggingspensioenmodule)

Het voorgaande heeft betrekking op de resultaten van de DB-regeling van het fonds. Binnen de DC-regeling (Beleggingspensioenmodule) heeft elke deelnemer een eigen beleggingsdepot met bijbehorende resultaten. Naarmate de deelnemer verder van de pensioendatum is verwijderd zullen de resultaten ook zeer goed zijn door het relatief grote aandelenbelang (binnen de standaard life cycles voor die categorie).

Vooruitblik 2022: beleggen in thema’s

De wereld is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Ook doen zich regelmatig belangrijke geopolitieke verschuivingen voor. Waarschijnlijk heeft iedereen de coronacrisis nog scherp op het netvlies. Dit soort gebeurtenissen zorgen ook voor sociaal-maatschappelijke veranderingen. Zo wordt er in het geval van de coronacrisis meer thuisgewerkt e.d. Nu vertalen dit soort ontwikkelingen zich niet direct in financiële kaskrakers, soms zelfs helemaal niet. Maar over het algemeen renderen beleggingen die aansluiten bij nieuwe thema’s over de langere termijn bezien beter dan beleggingen in de meer traditionele sectoren. En een pensioenfonds is nu eenmaal een langere termijn belegger.

Het bestuur van Pensura heeft zich gebogen over de kansen en risico’s van het beleggen in nieuwe thema’s. In 2022 zal binnen de aandelenportefeuille een beperkte stap worden gezet richting een meer thematische aanpak. Op de korte termijn kunnen dit soort beleggingen soms achterblijven bij de performance van de hoofdindex van een beurs. Daarom is een gezonde financiële positie van het fonds belangrijk om eventuele minder gunstige fluctuaties op de korte termijn goed op te kunnen vangen. Dat is nu, gezien beleggingsresultaten, het geval.

En last but not least: door middel van thematisch beleggen kan ook meer aandacht besteed worden aan maatschappelijk verantwoord beleggen door mogelijk extra aandacht aan gerelateerde thema’s.

     Wat vindt u?

Graag horen we van u of u deze periodieke update over beleggingen waardeert en of u meer wilt weten over specifieke onderwerpen op beleggingsgebied. U kunt uw reactie rechtsonder geven via ‘Geef uw feedback’.