Positieve beleggingsresultaten & update maatschappelijk verantwoord beleggen

Kwartaal 3 2021

Uit onderzoek onder deelnemers van Pensura blijkt dat er behoefte bestaat om meer te weten over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en meer in het bijzonder over hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen. Het bestuur van het fonds wil daaraan graag tegemoet komen en geeft vanaf begin 2021 ieder kwartaal op de website een nadere toelichting geven op het beleggingsbeleid. Soms zal dat gaan over financiële resultaten naar aanleiding van recente ontwikkelingen op de effectenbeurzen, soms zal (meer) aandacht worden besteed aan een specifieke onderwerp op beleggingsgebied.

Ontwikkelingen in het derde kwartaal van 2021

Het beleggingsresultaat van ons fonds komt in het derde kwartaal van 2021 uit op +1,3%. Over de eerste negen maanden van 2021 is een groei van 6,3% geboekt. Daar zijn we als bestuur zeer tevreden over. Het positieve resultaat over 2021 is enerzijds het gevolg van sterk stijgende koersen van aandelen en onroerend goed én de stijging van de Amerikaanse dollar in 2021. Anderzijds werkt ook de oplopende rente mee. Dit heeft dan weliswaar een drukkend effect op het beleggingsresultaat maar een hogere rente is positief voor de dekkingsgraad. Onze verplichtingen dalen daardoor namelijk. In de column over het eerste kwartaal van dit jaar hebben we toegelicht hoe dit werkt.

Belangrijk voor u, als deelnemer, is ook te weten dat Pensura in augustus een deel van de aandelen en de onroerend goed portefeuille heeft verkocht. Niet omdat er een specifieke visie op de financiële markten aan ten grondslag lag, maar omdat het fonds nu eenmaal afgesproken heeft dat er minder risico zal worden gelopen bij een hogere dekkingsgraad. Dat deze verkoop plaats vond op de  huidige (hoge) koersniveaus vinden we, als bestuur, zeker niet erg. 

Het eindresultaat van al het voorgaande is dan ook dat de actuele dekkingsgraad fors verder is gestegen in het derde kwartaal. Eind september 2021 bedroeg deze 130,3%. De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste 12 maandelijkse actuele dekkingsgraadcijfers) bedroeg toen 121,8%. Als de aandelenbeurzen en de rente in de laatste maanden van 2021 geen gekke sprongen meer maken, dan is een (bijna) volledige verhoging van de pensioenen niet uitgesloten. Dit zou ook kunnen betekenen dat Pensura eind 2021 ‘uit herstel’ is. Dat wil zeggen dat we niet meer jaarlijks een herstelplan bij de Nederlandsche Bank hoeven in te dienen en ook meer beleidsvrijheid hebben in de bepaling van het beleggingsbeleid.

Recente ontwikkelingen in maatschappelijk verantwoord beleggen

De kranten staan er vol van en ook televisiejournaals hebben er de nodige aandacht aan besteed: een aantal grote Nederlands pensioenfondsen, waaronder het ABP, trekken zich terug uit beleggingen in fossiele brandstoffen. Wat doet Pensura in deze?

Vorig jaar in december hebben we al een paar stappen gezet door een belangrijk deel van de aandelenfondsen waarin we belegden om te zetten in fondsen waarin beleggingen in tabak, (thermische) kolen en kernwapens werden uitgesloten. In het vierde kwartaal van dit jaar staat wederom een herijking van het beleid rond Maatschappelijk Verantwoord Beleggen op de agenda. Mogelijk leidt dit tot nieuwe stappen. We houden u op de hoogte.

Deelnemers vragen zich overigens vaak af of dit soort stappen impact hebben op het rendement. Gezien de korte periode (nog geen 12 maanden) is het moeilijk te zeggen wat dit voor Pensura heeft betekend. Wel krijgen we, als bestuur, periodieke overzichten van externe consultants die de resultaten bijhouden op dit terrein. Daaruit valt te concluderen dat duurzame aandelenportefeuilles het de afgelopen jaren (dus over een langere periode gemeten) beter hebben gedaan dan de brede aandelenindices en met minder grote koersschokken.

     Wat vindt u?

Graag horen we van u of u deze periodieke update over beleggingen waardeert en of u meer wilt weten over specifieke onderwerpen op beleggingsgebied. U kunt uw reactie rechtsonder geven via ‘Geef uw feedback’.