Q3 2022: Beleggingen 9 maanden 2022

Kwartaal 3 2022

Uit onderzoek onder deelnemers van Pensura blijkt dat er behoefte bestaat om meer te weten over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en meer in het bijzonder over hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen. Het bestuur van het fonds wil daaraan graag tegemoet komen en geeft vanaf begin 2021 ieder kwartaal op de website een nadere toelichting geven op het beleggingsbeleid. Soms zal dat gaan over financiële resultaten naar aanleiding van recente ontwikkelingen op de effectenbeurzen, soms zal (meer) aandacht worden besteed aan een specifiek onderwerp op beleggingsgebied. 

De beleggingsresultaten tot en met september 2022

Ook in het derde kwartaal van 2022 waren de beleggingsresultaten negatief. Het belegd vermogen nam in deze periode met bijna 3% af. Over de eerste negen maanden van 2022 bedraagt het rendement -19,3%. En wederom, zoals in voorgaande edities van dit periodieke bericht, gaan we u vertellen dat dit zo op het eerste gezicht beroerde resultaat bij het pensioenfondsbestuur vooralsnog niet tot echt zorgelijke blikken leidt.

Rentestijging goed voor onze financiële positie

Doordat een belangrijke oorzaak van deze daling de rentestijging is, hoeven we ook minder geld als voorziening aan te houden om alle gedane pensioenaanspraken te kunnen nakomen. De financiële positie van het fonds is daarom dus wederom verbeterd. De actuele dekkingsgraad bedraagt per ultimo september 143,6% (was eind tweede kwartaal 139,3%). Dit biedt met nog twee maanden te gaan in 2022, en met het nodige voorbehoud, ook weer voldoende perspectief voor indexatie van de pensioenaanspraken.

Pensura doet het goed vergeleken bij andere pensioenfondsen

Het bestuur is ook tevreden over het beleggingsresultaat als het kijkt naar de resultaten van andere pensioenfondsen. Een vergelijking waar je altijd voorzichtig mee om moet gaan. Ieder pensioenfonds heeft zo zijn eigen risicoprofiel, afhankelijk van de leeftijdsopbouw van de deelnemers en de risicohouding. Met die slag om de arm steekt het negatieve rendement van 19,3% vooralsnog niet slecht af tegen de sector.

Sterk bepalend hierbij momenteel is de hoogte van de afdekking van het renterisico. Pensura heeft in juli de afdekking van het renterisico van de verplichtingen verhoogd van 50% naar 65% en profiteert hierdoor sindsdien minder van een eventuele verdere rentestijging (maar is dus beter beschermd tegen een toekomstige rentedaling). Bij een verdere rentestijging zal Pensura dus minder goed scoren dan fondsen die een lagere rente-afdekking hebben.

Strategisch Beleggingsbeleid 2023-2025

Het bestuur is momenteel druk doende om het Strategisch Beleggingsbeleid 2023-2025 op te stellen en op basis daarvan het Beleggingsplan 2023. Daarover in het volgende artikel (begin februari 2023) meer.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

In deze kwartaalberichten besteden we ook, indien daartoe aanleiding is, aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en ESG-factoren. In het vorige kwartaalbericht vertelden we u over een belangrijke herstructurering in de portefeuille. Twee van de (drie) toen aangekochte aandelenfondsen hebben een zogenaamde ‘artikel 8’-classificatie. Dat verdient natuurlijk nadere uitleg.

Er is inmiddels Europese regelgeving (SFDR) in werking getreden die pensioenfondsen en beleggingsfondsen voorschrijft wanneer ze wel of niet kunnen claimen dat ze in hun beleggingsproces rekening houden met duurzaamheidsfactoren. De echt ’groene’ fondsen hebben een kenmerk ‘artikel 9’, diegene die voldoende aantoonbaar met duurzaamheid rekening houden ‘artikel 8’ en dan heb je nog de groep ’overige’.

Pensura als pensioenfonds valt in de categorie ‘overig’ maar dat laat onverlet dat er ook belegd kan zijn in fondsen die ‘artikel 8’ of ‘artikel 9’ zijn, hetgeen dus voor een belangrijk deel van in ieder geval de aandelenportefeuille het geval blijkt te zijn.

 

     Wat vindt u?

Graag horen we van u of u deze periodieke update over beleggingen waardeert en of u meer wilt weten over specifieke onderwerpen op beleggingsgebied. U kunt uw reactie rechtsonder geven via ‘Geef uw feedback’.