Q2 2022: Beleggingen eerste halfjaar 2022 en belangrijke herstructurering portefeuille

Kwartaal 2 2022

Uit onderzoek onder deelnemers van Pensura blijkt dat er behoefte bestaat om meer te weten over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en meer in het bijzonder over hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen. Het bestuur van het fonds wil daaraan graag tegemoet komen en geeft vanaf begin 2021 ieder kwartaal op de website een nadere toelichting op het beleggingsbeleid. Soms zal dat gaan over financiële resultaten naar aanleiding van recente ontwikkelingen op de effectenbeurzen, soms zal (meer) aandacht worden besteed aan een specifiek onderwerp op beleggingsgebied.

De beleggingsresultaten eerste halfjaar 2022

De gestegen rente en dalende aandelenbeurzen zorgden voor een fors negatief beleggingsresultaat in het eerste halfjaar van 2022. De waarde van de beleggingen daalde met 16,2%. Omdat de fors stijgende rente een van de voornaamste oorzaken was, ontstond de op het oog vreemde situatie dat het dalende vermogen toch tot een duidelijk betere financiële positie leidde. De dekkingsgraad kwam uit op 139,3% terwijl die aan het begin van het jaar nog op 126,8% stond. De gestegen rente leidde namelijk ook tot een fors lagere waarderingen van de verplichtingen. Voor de lezer die dit nader uitgelegd wilt zien, verwijzen wij graag naar eerdere kwartaalbijdragen waarin we dit onderwerp uitgebreider hebben behandeld.

Het bestuur is overigens niet ontevreden met de behaalde beleggingsresultaten. Binnen de gegeven marktomstandigheden steeg de US dollar sterk in waarde en daarvan profiteert Pensura door deze op strategisch niveau niet af te dekken. Ook heeft het besluit om, mede naar aanleiding van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, een klein deel van de returnportefeuille (voornamelijk bestaande uit aandelen) tijdelijk te verkopen in ons voordeel gewerkt.

Belangrijke herstructurering portefeuille

Hoewel feitelijk pas uitgevoerd medio juli, en dus eigenlijk thuishorend in het volgende kwartaalbericht, willen we u toch hier al meenemen in de belangrijke herstructurering van de beleggingsportefeuille, ook omdat de nodige voorbereidingen in het eerste halfjaar, en zelfs daarvoor hebben plaatsgevonden. In de kwartaalbijdrage van het eerste kwartaal, die begin februari werd gepubliceerd, hebben we beschreven dat we stappen wilden zetten in de richting van meer thematisch beleggen. We vonden dat beter passen bij het lange termijn beleggingskarakter van pensioenfondsen. We zouden daarbij afscheid nemen van het beleggen in regionale beleggingsfondsen, inclusief die in zogenaamde Emerging Markets (opkomende economieën). Binnen de aandelenportefeuille beleggen we nu voor 70% in een passief wereldwijd beleggend aandelenfonds, dat ook nog eens een gunstiger fiscale structuur heeft dan de fondsen waarin we voorheen belegden, en voor 30% in meer actieve keuzes waarbij we menen te kunnen profiteren van nieuwe technologieën en maatschappelijke ontwikkelingen. Binnen de nieuwe beleggingen is er ook, op beperkte schaal overigens, meer aandacht voor ESG-factoren dan in de ‘oude’ portefeuille.

Deze omvangrijke portefeuille-aanpassing vond tegelijkertijd plaats met een verdere risicovermindering binnen de totale portefeuille. Pensura heeft als beleid dat bij een steeds beter wordende financiële positie, gemeten op basis van de beleidsdekkingsgraad, het risico in de portefeuille wordt verminderd. Dit om te voorkomen dat door negatieve ontwikkelingen op de financiële markten het mooie resultaat weer wordt weggegeven. Daarvoor zijn (al in 2015) van tevoren vastgestelde niveaus benoemd. In juni werd weer een dergelijk niveau bereikt. De verhouding zakelijke waarden versus vastrentende waarden is veranderd ten gunste van de vastrentende waarden en de rente-afdekking is verhoogd naar 65% (dus minder gevoelig voor rente-ontwikkelingen). Hoewel dat hierbij geen rol heeft gespeeld, past deze risico-afbouw ook bij een ouder wordend deelnemersbestand zoals dat bij Pensura, als een voor nieuwe deelnemers gesloten fonds, het geval is.

     Wat vindt u?

Graag horen we van u of u deze periodieke update over beleggingen waardeert en of u meer wilt weten over specifieke onderwerpen op beleggingsgebied. U kunt uw reactie rechtsonder geven via ‘Geef uw feedback’.