Beleggingsresultaat eerste kwartaal 2021 & uitleg over het renterisico

Kwartaal 1 2021

Uit onderzoek onder deelnemers van Pensura blijkt dat u graag meer wil weten over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en meer in het bijzonder over hoe wij maatschappelijk verantwoord beleggen. Het bestuur van Pensura geeft daarom vanaf begin 2021 ieder kwartaal een toelichting op het beleggingsbeleid. Soms zal dat gaan over financiële resultaten naar aanleiding van recente ontwikkelingen op de effectenbeurzen, soms wordt er (meer) aandacht besteed aan een specifiek onderwerp op beleggingsgebied.

Ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2021

Het beleggingsresultaat kwam in het eerste kwartaal van 2021 uit op 1,4%. Dat lijkt niet zo veel, maar toch zijn we er als pensioenfondsbestuur best blij mee. De aandelen presteerden goed. Het resultaat werd echter gedrukt door een stijgende rente. En dat is goed nieuws voor u, als deelnemer. Want dat betekent dat ook de verplichtingen in waarde zijn gedaald, omdat Pensura het renterisico daarvan maar gedeeltelijk afdekt (waarover later meer).

Het eindresultaat is dat de actuele dekkingsgraad flink is gestegen in het eerste kwartaal, namelijk van 115,2% (eind december 2020) naar 124,4% (eind maart 2021). De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de afgelopen twaalf maanden. Deze was eind maart 110,7%. Dat is boven het niveau voor een (gedeeltelijke) verhoging van de pensioenen, als dat nog steeds het geval is aan het einde van het jaar.

Het renterisico, hoe zit dat?

In bovenstaande alinea en ook in de vorige column gaat het over de invloed van het renterisico. Dat zit als volgt. Uw toekomstige pensioenaanspraken worden op de balans van het pensioenfonds teruggerekend naar de waarde van vandaag. Daarvoor gebruiken we een rentepercentage. Dat percentage bepalen we overigens niet zelf, maar wordt voorgeschreven door de toezichthouder.

Een simpel rekenvoorbeeld: Stel uw pensioenaanspraak is € 100 en dat wordt in één keer uitgekeerd en wel over één jaar. Als het gebruikte rentepercentage 2% is dan moeten we nu € 98,04 in kas voor u hebben om dat waar te kunnen maken. Als de rente hoger is, dan hoeven we minder aan te houden, als de rente lager is, meer.

U snapt dat we de afgelopen jaren door de steeds lagere rente meer vermogen moesten reserveren om te kunnen voldoen aan de mogelijke toekomstige verplichtingen die we ten opzichte van u hebben.

Afdekken van het renterisico

Dat is dus het renterisico in een notendop. Nu kun je tegenover die verplichtingen ook beleggingen zetten die min of meer op dezelfde manier reageren op de rente. Dan dek je renterisico af. Zo bescherm je de financiële positie van het fonds bij een daling van de rente.

De meeste pensioenfondsen dekken het renterisico niet volledig af. Bij de huidige zeer lage rentestand gaan pensioenfondsen die niet volledig afdekken er vanuit dat de rente op termijn zal gaan stijgen. Dat betekent dat er extra winst (lees: een stijgende dekkingsgraad) wordt behaald door het lopen van renterisico. Dat is vaak ook noodzakelijk om uit de situatie van een te lage dekkingsgraad te raken. Pensura heeft het renterisico voor 50% afgedekt.

     Wat vindt u?

Graag horen we van u of u deze periodieke update over beleggingen waardeert en of u meer wilt weten over specifieke onderwerpen op beleggingsgebied. U kunt uw reactie rechtsonder geven via ‘Geef uw feedback’.