Klachten en geschillen

Ons fonds voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u:

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons fonds ontvangt. Bij het indienen van een klacht of geschil moet u ook uw adres, de datum en een omschrijving van de klacht of het geschil opnemen.

2. Wat gebeurt er met uw klacht?

  • U ontvangt een ontvangstbevestiging
  • U krijgt een schriftelijke reactie binnen zes weken nadat u het geschil of de klacht hebt ingediend

3. Als u het er niet mee eens bent

Als u het niet eens bent met het antwoord, dan kunt u bezwaar indienen bij Pensura. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na ontvangst van de reactie op uw klacht naar Pensura. U ontvangt dan een ontvangstbevestiging. Nadat u bezwaar hebt aangetekend, wordt een Geschillencommissie ingericht. Deze commissie bestaat uit 3 leden. 1 lid wijst u aan (u mag dit zelf niet zijn) en 1 lid wijst het bestuur aan. Deze 2 leden wijzen vervolgens samen het derde lid aan.

4. Wat doet de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie verdiept zich in de klacht of het geschil, bijvoorbeeld door te informeren naar de standpunten van beide partijen. Dit kan bijvoorbeeld via een hoorzitting. U kunt zich daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Ook mag u zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. Daarna brengt de Geschillencommissie een rapport met de bevindingen uit aan het bestuur. Het bestuur neemt in een bestuursvergadering een besluit. Daarna ontvangt u een brief waarin de beslissing wordt uitgelegd.

5. Bij afwijzing: de ombudsman

Wanneer het bestuur uw bezwaarschrift afwijst, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die geschillen over de uitvoering van de pensioenregelingen behandelt. U kunt pas een beroep op de ombudsman doen als u onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen en geen juridische procedure bent gestart bij een rechtbank.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20

Meer informatie

Lees de klachten- en geschillenregeling.