Maatschappelijk verantwoord beleggen

Ons pensioenfonds wil zo veel mogelijk rendement boeken op de beleggingen, om zo een (waardevast) pensioen te kunnen bieden aan al onze deelnemers. Daarbij houdt het fonds rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. In het jaarverslag vermelden wij elk jaar hoe we in het beleggingsbeleid rekening houden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. U vindt het jaarverslag op de documentenpagina.

Duurzaam beleggen

Pensura is zich bewust van de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Pensura hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

 • Het pensioenfonds is klein van omvang en heeft daardoor weinig impact op het duurzame beleggingsbeleid van haar vermogensbeheerders. Maatwerk is niet makkelijk en leidt vaak tot extra kosten.
 • Het pensioenfonds is zich bewust van haar verantwoordelijkheid en zal ook ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid beoordelen, maar alleen tot beleggen overgaan wanneer deze tot een verbetering leiden.
 • Het pensioenfonds is er vooralsnog niet van overtuigd dat er bij haar deelnemers een breed gedeelde en eenduidige visie is over een duurzaam beleggingsbeleid.
 • Er zijn geen fondsspecifieke factoren (bijvoorbeeld het beleid van de sponsor) waardoor het maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid van het pensioenfonds zou kunnen worden beïnvloed.

ESG

In de pensioenwereld wordt maatschappelijk verantwoord beleggen onderverdeeld in drie (internationale) categorieën. Pensura heeft een eerste prioritering aangebracht binnen deze drie domeinen.

 • E (Environment) - milieu en leefomgeving
  Prioriteit: klimaat en energie-efficiëntie
 • S (Social) – sociale (arbeids-) omstandigheden
  Prioriteit: mensenrechten en arbeidsnormen
 • G (Governance) – goed bestuur
  Prioriteit: omkoping/corruptie en samenstelling bestuur

Voortdurend in ontwikkeling

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is geen statisch gebeuren en voortdurend in ontwikkeling. Pensura heeft dan ook de volgende maatregelen genomen om haar beleid up-to-date te houden en de risico’s te beheersen:

 • Onderzoeken wat er leeft bij de deelnemers. Het pensioenfonds belegt in het belang van haar deelnemers. Kennis van wat de deelnemers op dit terrein belangrijk vinden is noodzakelijk en kan tot beleidsaanpassingen leiden.
 • Het MVB-beleid meenemen in het selectieproces van uitbestedingspartners.
 • Jaarlijks een uitvraag doen naar het MVB-beleid van uitbestedingspartners en afhankelijk van de rapportages actie ondernemen.
 • Minimaal eenmaal per drie jaar een grondige evaluatie van het beleid van het fonds.

Sustainable Finance Discosure Regulation (SFDR)

Pensioenfondsen en andere financiële instellingen vallen onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Volgens deze Europese verordening moet ons fonds transparant rapporteren over hoe we omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving. Op dit moment ontbreekt de secundaire wetgeving nog (de regulatory technical standards, oftewel RTS).

Geen inachtneming van ongunstige effecten van beleggingsbesluiten op duurzaamheidsfactoren

Gezien de omvang van ons pensioenfonds en onduidelijkheid over de mogelijke kosten voor deze rapportage, heeft Pensura besloten om vooralsnog geen rekening te houden met deze effecten in de zin van de SFDR-verordening (artikel 4). Pensura zal dit besluit heroverwegen zodra de secundaire wetgeving officieel gepubliceerd is en het fonds tegen aanvaardbare kosten aan de voorwaarden kan voldoen.

Bovenstaande verklaring staat los van de activiteiten die het pensioenfonds doet in het kader van het eigen MVB-beleid en die ook beschreven zijn op deze webpagina. De onderliggende beleggingen van de portefeuille houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.