Financiële situatie

Jaarbericht 2018

Beleidsdekkingsgraden 2018

De beleidsdekkingsgraad van Pensura is in 2018 gestegen naar 117,1% aan het eind van 2018. Toch is de beleidsdekkingsgraad nog steeds lager dan de vereiste dekkingsgraad van 122,7%. Daarom heeft het fonds een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). Hierin is vastgelegd welke maatregelen worden ingezet om binnen 10 jaar de vereiste dekkingsgraad te behalen.

Volgens de berekeningen in het herstelplan is de dekkingsgraad eind 2020 hoger dan de vereiste dekkingsgraad. Op basis van het herstelplan zal Pensura de pensioenen niet hoeven te verlagen om tijdig te herstellen. Mocht Pensura in de toekomst toch in een dergelijke situatie terecht komen, dan is met de werkgever afgesproken dat hij extra geld zal storten om een verlaging te voorkomen. Dit is vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst.

Het herstelplan is goedgekeurd door DNB. In het eerste kwartaal van 2019 heeft de jaarlijkse actualisering van het herstelplan plaatsgevonden. Ook volgens dit herstelplan zal binnen 10 jaar de vereiste dekkingsgraad worden bereikt zonder dat extra maatregelen nodig zijn.

De actuele stand van de beleidsdekkingsgraad vindt u hier.

Toeslagbeleid

De wet schrijft voor dat een pensioenfonds de pensioenen mag verhogen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Pensura had op 31 december 2017 een beleidsdekkingsgraad van 113,4%. Op grond daarvan heeft het bestuur van Pensura besloten om per 1 januari 2018 de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten te verhogen met 0,31%.

De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018 bedroeg 117,1%. Op grond van deze beleidsdekkingsgraad heeft het bestuur van Pensura besloten om per 1 januari 2019 de opgebouwde pensioenaanspraken en ingegane pensioenrechten te verhogen met 1,21%.

Premiebeleid

De wet schrijft voor dat de premie die een pensioenfonds ontvangt, de kosten die worden gemaakt volledig moet dekken. Sinds september 2008 verhoogt de werkgever de premieafdracht met een herstelpremie. Dit gebeurt vanwege de financiële situatie van Pensura. Aangezien de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds in 2018 lager was dan de vereiste dekkingsgraad, is deze extra afdracht ook in 2018 gehandhaafd. De werkgever vergoedt daarnaast de uitvoeringskosten die het fonds maakt. Deze kosten hebben daardoor geen negatief effect op de pensioenen.

Door de herstelpremie die de werkgever heeft betaald, bedraagt de feitelijke premie over het boekjaar 2018 € 2,434 miljoen. De kostendekkendeDe premie die nodig is om alle kosten van de pensioenregeling te kunnen betalen. premie is € 1,203 miljoen.