Oordeel visitatiecommissie en verantwoordingsorgaan

Jaarbericht 2019

Visitatiecommissie

De visitatiecommissie (VC) is van oordeel dat het beleid van het bestuur evenwichtig en zorgvuldig tot stand is gekomen en uitgevoerd. Pensura heeft in 2019 verdere verbeteringen doorgevoerd in de uitvoering van de wet verbeterde premieregeling. Zo is, in overleg met de belanghebbenden, de vereiste risicohouding vastgesteld voor defined contribution (DC)-beleggingen.

Het uitgebreide oordeel van de VC over verschillende onderdelen leest u op pagina 55 van het jaarverslag.

 

Reactie bestuur

Het bestuur heeft kennis genomen van het rapport van de visitatiecommissie over het jaar 2019 en is verheugd over het oordeel van de commissie. Hierin zijn namelijk twee van de belangrijkste taken van het bestuur (evenwichtige belangenafweging en een integere en beheerste bedrijfsvoering) door het interne toezicht als positief beoordeeld.

De visitatiecommissie doet ook een aantal aanbevelingen in haar rapport. Het bestuur zal deze in de loop van 2020 oppakken samen met de opmerkingen van onder andere de accountant, certificerend actuaris en het verantwoordingsorgaan.

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) geeft aan dat de voorbereiding en bespreking van het verlopen boekjaar 2019 net als vorig jaar goed georganiseerd is verlopen. Evenals vorig boekjaar was ook 2019 een jaar van verder herstel. In 2019 zat het weliswaar economisch in de lift, echter met nog steeds een historisch laag renteniveau. Naar inzicht van het VO, was er dankzij de uitvoering van het bestuur in de balans van risico en rendement wederom een structureel positief resultaat.

Verder deelt het VO de opvatting van het bestuur dat continuïteit in de bezetting van de bestuursfuncties en ondersteunende organen de voorkeur heeft boven diversiteit. Ondanks het kennelijk gebrek aan ‘interesse’ vanuit de achterban blijkt Pensura steeds succesvol in het opvullen van de meest noodzakelijke vacaturen. Voor wat betreft de communicatie doet het VO een suggestie rondom het klantenpanel.

In het jaarverslag leest u het volledige oordeel van het VO op pagina 59.

 

Reactie bestuur

Het bestuur heeft met genoegen kennis genomen van het oordeel van het VO over het bestuurlijk functioneren in 2019. Het bestuur is verheugd over de steun en waardering die uit het verslag blijkt voor de in 2019 bereikte resultaten en het verrichte werk.

Het bestuur reageert positief op de opmerkingen, suggesties en inbreng van het VO. Daarnaast laat het bestuur weten dat vanuit communicatie het klantenpanel wel is geformeerd, maar nog niet daadwerkelijk in actie is gekomen.