Oordeel VC en VO

Jaarbericht 2018

Oordeel visitatiecommissie

De visitatiecommissie (VC) is van oordeel dat het beleid van het bestuur evenwichtig en zorgvuldig tot stand is gekomen en uitgevoerd. Pensura heeft in 2018 belangrijke verbeteringen doorgevoerd in de uitvoering van de wet verbeterde premieregeling. Zo is de vereiste risicohouding vastgesteld voor DC-beleggingen met de reguliere life cycle en voor DC-beleggingen met de life cycle doorbeleggen. Dit is gecommuniceerd met betrokkenen en in de processen verankerd.

Het uitgebreide oordeel van de VC over verschillende onderdelen leest u op pagina 49 van het jaarverslag.

Reactie bestuur

Het bestuur heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport van de visitatiecommissie en is verheugd over het oordeel van het pensioenfonds. Het bestuur trekt namelijk daaruit de conclusie dat het fonds over het algemeen op de juiste manier bezig is om alle in- en externe uitdagingen het hoofd te bieden. Zij zal, net zoals in de voorgaande jaren, de aanbevelingen ter harte nemen en daar (waar nog) nodig deze opvolgen dan wel beargumenteerd en gedocumenteerd aangeven dat invoering niet mogelijk c.q. wenselijk was.

Oordeel verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan (VO) adviseert het pensioenbestuur. Dat kan gevraagd en ongevraagd. Het VO geeft aan dat de voorbereiding en bespreking van het verlopen boekjaar 2018 evenals vorig jaar goed georganiseerd is verlopen. Het VO heeft tijdig kennis kunnen nemen van de beoordelingen van de andere ondersteunende organen, als de visitatiecommissie, actuarieel, accountant etc.

Wat duidelijk terugkomt in de oordelen van de diverse organen is dat het bestuur de formaliteiten goed in het vizier heeft, dat is in het oordeel van het VO volkomen correct en het VO sluit zich daarbij aan. Beleid op de diverse terreinen is goed geformuleerd en gemotiveerd uitgevoerd. Aanbevelingen en adviezen worden serieus opgepakt en in adequaat tempo geagendeerd en doorgevoerd. Dat is ook noodzakelijk want er is nog steeds een toenemende druk vanuit de wetgever en haar uitvoerende organen, wat het besturen steeds meer een formaliteit maakt.

In het jaarverslag leest u het volledige oordeel van het VO op pagina 53.

Reactie bestuur

Het bestuur is verheugd over het in het oordeel uitgesproken vertrouwen in het handelen en het beleid van het bestuur. Wij voelen ons daardoor gesteund in de verschillende uitdagingen die voor ons liggen zoals de gesprekken met sociale partners over de toekomst van de pensioenregeling en de verschillende zaken die vanuit wet- en regelgeving, zoals verdere implementatie IORP II, voortdurend op ons afkomen.