Oordeel VC en VO

Jaarbericht 2017

Oordeel visitatiecommissie

De visitatiecommissie is van oordeel dat het beleid van het bestuur evenwichtig en zorgvuldig tot stand is gekomen en uitgevoerd. Pensura heeft gedurende 2017 belangrijke verbeteringen doorgevoerd, onder meer in het beleggingsbeleid. De visitatiecommissie vindt wel dat het fonds de vereiste risicohouding met betrekking tot de premieregeling van het excedent-pensioen moet bepalen.

a. Follow-up vorige visitatie
De visitatiecommissie is van oordeel dat op toereikende wijze aandacht is besteed aan de opvolging van de aanbevelingen uit de vorige visitatie.

b. Algemene gang van zaken
Veranderende regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en IORP II staan bij Pensura op de radar. Er is voldoende oog voor de ontwikkelingen in de (financiële) positie en voor de positie van Pensura op de langere termijn
c. Governance
Goed pensioenbestuur en beheerste en integere bedrijfsvoering zijn adequaat geborgd. Het verantwoordingsorgaan opereert naar behoren en wordt tijdig om advies gevraagd. Het inzicht achteraf in adviezen, overwegingen en besluiten kan nog worden verbeterd door de adviezen formeler vast te leggen.
d. Geschiktheid
Pensura onderneemt voldoende om de geschiktheid van de fondsorganen en haar leden afzonderlijk te bewaken.
e. Beleggingen
Pensura heeft in 2017 de acties naar aanleiding van het verbeterplan uit 2016 grotendeels afgerond. Het fonds dient nog een aantal stappen te nemen met betrekking tot de regeling van het excedent-pensioen. De aanpak met betrekking tot de implementatie van de wet verbeterde premieregeling had planmatiger gekund. Er is verder nog ruimte voor verbetering ten aanzien van de bewaking van de uitvoering van het MVO-beleid en het scherper definiëren van de manier waarop risico wordt gemeten.
f. Risico’s
Pensura heeft inmiddels de risico’s in kaart gebracht en kans, impact en beheer-maatregelen gedefinieerd. Dit risico-universum moet periodiek worden geanalyseerd en bijgewerkt. Een IRM-beleidsplan waarin de gehele risicocyclus wordt afgedekt en waarin ook het ICT-risicobeleid wordt geformuleerd is er nog niet. De visitatiecommissie beveelt aan om dit op te stellen.
g. Communicatie
Het fonds voert een deugdelijk en planmatig uitgevoerd communicatiebeleid, vastgelegd in een communicatieplan. Het communicatieplan is overzichtelijk, en nagenoeg compleet. Het sluitstuk, te weten meten van de effectiviteit van de communicatie, heeft nog niet plaatsgevonden.

Reactie bestuur

Het bestuur heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport van de visitatiecommissie. Het bestuur zal de aanbevelingen ter harte nemen en daar (waar nog) nodig deze opvolgen. In een enkel geval zal opvolging misschien niet door het bestuur worden uitgevoerd, maar dan zal (uitgebreid) gedocumenteerd worden waarom dat niet nodig wordt gevonden dan wel waarom het niet of alleen tegen hoge kosten geïmplementeerd kan worden.

Oordeel verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan adviseert het pensioenbestuur. Dat kan gevraagd en ongevraagd. Gedurende het verslagjaar 2017 is er advies gevraagd over:

  • aanvraag collectieve waardeoverdracht SAC employees
  • wijziging van de uitvoeringsovereenkomst als resultaat van de Bain acquisitie
  • samenstelling visitatiecommissie
  • vaststelling reglement verantwoordingsorgaan.

Het verantwoordingsorgaan is tevreden over het door het bestuur gevoerde beleid over boekjaar 2017. Er wordt duidelijk gestuurd naar verbetering van de dekkingsgraad, door vermogensgroei. In 2017 is met deze verbetering voor het eerst in jaren een toeslag verleend.

De toekomstvisie van Pensura is in een ‘onderzoeksfase’ aanbeland. Er zijn een aantal scenario's mogelijk. Het lijkt ons in deze situatie ook goed om meer te sturen op vermogensgroei. Vermogen is een belangrijke schakel in een transitie naar een ander of herverzekerd systeem. Het verantwoordingsorgaan is voorstander dat het bestuur snel onderzoekt in hoeverre een risico‐opslag op de kostendekkende premie moet worden meegenomen.

Conclusie

Het bestuur heeft verantwoord haar beleid gevoerd en de verbeterpunten aangepakt. Duidelijke vooruitgang is zichtbaar en merkbaar.

Reactie bestuur

Het bestuur heeft met belangstelling kennis genomen van het verslag van het verantwoordingsorgaan en is verheugd over de positieve toonzetting van het oordeel over handelen en het beleid van het bestuur. Het verantwoordingsorgaan heeft op een aantal belangrijke dossiers haar oordeel gevormd en (positief) advies uitgebracht. Het bestuur heeft getracht het verantwoordingsorgaan van belangrijke ontwikkelingen gedurende het jaar op de hoogte te houden. Het verantwoordingsorgaan heeft zich daar een mening over gevormd, gezien het in dit jaarverslag bijgevoegde oordeel en blijkens de reguliere contacten tussen (leden van) bestuur en het verantwoordingsorgaan.